Informatievoorziening Planmatig Onderhoud

Over het onderzoek

Prettig wonen begint met een goed onderhouden woning. LEKSTEDEwonen inspecteert daarom regelmatig de woningen en ieder jaar voeren zij planmatig onderhoud uit aan de woningen. Denk daarbij aan het schoonmaken van dakgoten, schilderen van de buitenkant van de woningen en het vervangen van rookmelders. LEKSTEDEwonen maakt planningen voor het onderhoud dat elke paar jaar nodig
is voor een hele straat of een wooncomplex. Zij willen bewoners graag zo goed mogelijk informeren als er onderhoud gaat plaatsvinden. In opdracht van LEKSTEDEwonen heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het huurderspanel, om te weten wat huurders van informatie vinden die zij ontvangen vooraf en tijdens het uitvoeren van onderhoud. Deze informatie willen zij gebruiken om in de toekomst huurders nog beter te kunnen informeren.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 8 tot en met 25 september 2022. 218 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 162 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 74%.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

  • 16 t/m 34 jaar: 12 reacties
  • 35 t/m 49 jaar: 21 reacties
  • 50 t/m 64 jaar: 46 reacties
  • 65 jaar en ouder: 83 reacties

Samenvatting van de resultaten

Bijna de helft (46%) heeft de afgelopen twee jaar planmatig onderhoud aan hun woning gehad. Een even groot deel (46%) geeft geen onderhoud gehad.

Van de deelnemers die de afgelopen twee jaar planmatig onderhoud hebben gehad, vindt drie kwart (77%) dat zij vooraf duidelijk en op tijd zijn geïnformeerd dat er onderhoud uitgevoerd ging worden aan hun woning.

De helft (51%) vindt dat ze goed op de hoogte zijn gehouden van tussentijdse wijzigingen in de planning. Twee op de tien (22%) vindt dat ze niet goed op de hoogte zijn gehouden.

Als LEKSTEDEwonen onderhoud aan de woning wil laten uitvoeren, wil vier op de tien (37%) deelnemers twee weken tot een maand van te voren hierover geïnformeerd worden. Twee op de tien (22%) geeft aan dit twee weken van te voren te willen weten en een nagenoeg gelijk aandeel (21%) wil dit één tot twee maanden van te voren weten.

Na de eerste algemene brief vanuit LEKSTEDEwonen wil vier op de tien (40%) gedurende het project geïnformeerd worden door zowel LEKSTEDEwonen als de aannemer. Een kwart (26%) geeft aan gedurende het project geïnformeerd te willen worden door LEKSTEDEwonen.

Men ontvangt het liefst informatie vooraf en tijdens het onderhoud via een brief per post (68%) of een e-mail (62%).

Deelnemers vinden met name de volgende aspecten belangrijk om te weten voordat er onderhoud aan hun woning uitgevoerd gaat worden:

  • Wat voor werkzaamheden er uitgevoerd gaan worden (90%)
  • Op welke datum en tijd hun woning aan de beurt is (70%)
  • Wanneer het onderhoud start (62%)
  • Hoe lang het onderhoud duurt (57%)
  • Wat wordt er van mij of mijn gezin verwacht (39%)

Negen op de tien (90%) deelnemers wordt graag geïnformeerd als de werklui klaar zijn met onderhoud aan hun woning.

Als LEKSTEDEwonen na afloop van het onderhoud zou vragen om een korte vragenlijst in te vullen, waarin men kan aangeven hoe tevreden of ontevreden men is over bijvoorbeeld de uitvoering en planning, zou acht op de tien (82%) deze vragenlijst zeker invullen.

Zes op de tien deelnemers (60%) maakt gebruik van social media. Het merendeel gebruikt Facebook (56%).

Van de deelnemers die LEKSTEDEwonen wel zouden volgen via socialmediakanalen (37%) wordt met name Facebook genoemd als socialmediakanaal wat zij zouden gebruiken.

Bedankt voor uw deelname!

Deze uitkomsten helpen ons om verder te werken aan een betere dienstverlening.